Loading…

แผนธุรกิจ

Course แผนธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้การเริ่มต้นธุรกิจ โดยวิทยากรผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์จริงจากการทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน